SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  STATUT SOŁECTWA PAPOWA TOR.
 
 
 
 
 
 

 

UCHWAŁA NR XXV/148/2012 RADY GMINY ŁYSOMICE 

 

z dnia 25 października 2012 r.

 

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Papowo Toruńskie 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz, U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 201 Ir. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 877, Dz. U. z 2012 r., poz. 567 ) uchwala się, co następuje:

 
 
 

 

§ I. Uchwala się Statut Sołectwa Papowo Toruńskie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/29/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łysomice 

 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


 
 
 
Załącznik Nr 1 do ucliwały Nr XXV/148/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012 r

STATUT SOŁECTWA PAPOWO TORUŃSKIE

 

 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

 
 

 

 

§ 1. Statut Sołectwa Papowo Toruńskie określa;

 
 
 

1.       Nazwę i obszar sołectwa.

 

 

 

 
 

2.       W skład sołectwa Papowo Toruńskie wchodzą mieszkańcy miejscowości: Papowo Toruńskie, Koniczynka.

 

 

 

 
 

3.       Zasady i tryb wyboru organów sołectwa. 

 

 

 

 
 

4.       Organizację i zadania sołectwa oraz jego organów (zebrania mieszkańców, sołtysa). 

 

 

 

 
 

5.       Zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę i sposób ich realizacji.

 

 

 

 
 

6.       Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa. 

 

 

 

 
 

7.       Wspólnotę samorządową sołectwa tworzą mieszkańcy zamieszkujący terytorium sołectwa.

 

 

 

 
 

Wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Łysomice. 

 

 

 

 
 

§ 2. 1. Sołectwo Papowo Toruńskie jest jednostką pomocniczą GminyŁysomice. 

 

 

 

 
 

2.       Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, lecz posiada zdolność sądową w sprawach dotyczących zakresu działania sołectwa 

 

 

 

 
 

3.       Siedzibą organów sołectwa jest Papowo Toruńskie. 

 

 

 

 
 

4.       Granice sołectwa określa załącznik graficzny do statutu. 

 

 

 

 
 

§ 3. Tworzenie, łączenie, podział lub znoszenie sołectwa następuje w drodze uchwały rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy.

 

 

 

 
 

§ 4. Sołectwo Papowo Toruńskie działa na podstawie: 

 

 

 

 
 

1.       Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 200 łr. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). 

 

 

 

 
 

2.       Statutu Gminy Łysomice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XXV/141/2012 z dnia 25 października 2012 r, 

 

 

 

 
 

 

 

3.       Niniejszego statutu.

 
 
 

Rozdział 2. 

 

 

 

 
 
 
 
 

§ 5. 1. Organami sołectwa jest: 

 

 

 

 
 

1)               zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,  

 

 

 

 
 

2)               sołtys - organ wykonawczy. 

 

 

 

 
 

2.       Rada sołecka wspiera działalność organu wykonawczego - sołtysa.

 

 

 

 
 

§ 6. 1. Wybory sołtysa i rad sołeckich zarządza rada gminy na wniosekwójta. 

 

 

 

 
 

 

 

2.       Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy.

3.       Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i upływa z dniem dokonania kolejnych wyborów. 

 
 

§ 7. 1. Wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w trybie przewidzianym w niniejszym statucie. 

 

 

 

 
 

2.       Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje wójt. 

 

 

 

 
 

3.       Wójt ustala termin, miejsce i porządek zebrania, podając go do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa na 7 dni przed jego terminem. 

 

 

 

 
 

4.       Porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej powinien w szczególności zawierać: 

 

 

 

 
 

1)            wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta, 

 

 

 

 
 

2)            złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok i całą kadencję, 

 

 

 

 
 

3)            przedstawienie przez sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim,

 

 

 

 
 

4)            wybór Komisji Skrutacyjnej, 

 

 

 

 
 

5)            wybór sołtysa, 

 

 

 

 
 

6)            wybór rady sołeckiej i przewodniczącego rady sołeckiej,

 

 

 

 
 

7)            wolne wnioski i zapytania. 

 

 

 

 
 

§ 8. Zebranie wiejskie zwołane dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej otwiera i prowadzi wójt do czasu wyboru sołtysa. 

 

 

 

 
 

§ 9. 1. Aby zebranie wiejskie zwołane dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej byłoprawomocne musi w nim brać udział, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

 

 

 

 
 

2.       W przypadku braku, co najmniej 1/5 uprawnionycłi do głosowania na zebraniu wiejskim wójt ogłasza termin następnego zebrania za pół godziny i wybory przeprowadza się bez względu na frekwencję. 

 

 

 

 
 

3.       Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec sołectwa stale w nim zamieszkujący, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Łysomice. 

 

 

 

 
 

4.       Uprawnionych do głosowania w wyborach na sołtysa i członków rady sołeckiej są również stale zamieszkujący w sołectwie obywatele Unii Europejskiej, którzy w swoich państwach mają prawa wyborcze.                  
                                                                                                                                                                                                                                       
 
5.Kandydatem na sołtysa i członka rady sołeckiej może być osoba stale zamieszkująca na terenie sołectwa, w tym obywatel Unii Europejskiej, który posiada czyrme i bierne prawo                                                                                                                         wyborcze oraz figuruje w spisie wyborców Gminy Łysomice

 

 

 

 

 

§ 10. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w odrębnychgłosowaniach tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

 

 

 

2.       Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród zebranych mieszkańców uprawnionych do głosowania. Komisja pracuje w składzie 3 - osobowym. Komisja spośród siebie wybiera przewodniczącego. 

 

 

 

 
 

3.       Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczątką rady gminy, na której wpisuje się nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów. 

 

 

 

 
 

4.       Komisja Skrutacyjna czuwa nad przygotowaniem kart do głosowania, objaśnia sposób głosowania, zapewnia warunki tajności, przelicza głosy, wypełnia protokół z głosowania i podaje do wiadomości wyniki głosowania.

 

 

 

 
 

§11.1. Rada sołecka składa się z sołtysa i od 4 do 7 członków. 

 

 

 

 
 

2.      Przed wyborem rady sołeckiej zebranie wiejskie w drodze głosowania ustala liczbę członków rady sołeckiej. 

 

 

 

 
 

§ 12. Głosowanie polega na: 

 

 

 

 
 

 

 

1.      W przypadku wyboru sołtysa - postawieniu znaku X przy nazwisku jednego kandydata.

W przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata - wpisaniu przy jego nazwisku słowa TAK lub NIE. 

 
 

2. W przypadku wyboru rady sołeckiej - postawieniu znaku X, przy co najwyżej tylu nazwiskacłi kandydatów ilu wybranych jest członków rady sołeckiej. 

 

 

 

 
 

§ 13. 1. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał, co najmniej 50% + 1 ważnie oddanych głosów. 

 

 

 

 
 

2.        W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. 

 

 

 

 
 

3.        W przypadku, kiedy druga tura nie przyniesie rozstrzygnięcia. Komisja Skrutacyjna zarządza zgłaszanie nowych kandydatów i przeprowadza nowe głosowanie. 

 

 

 

 
 

§ 14. 1. Członkami rady sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskalinajwiększa liczbę głosów.

 

 

 

 
 

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów kandydatów, którzy wchodzą na ostatnim miejscu w skład rady sołeckiej, przeprowadza się dodatkowe głosowanie wśród tych kandydatów. 

 

 

 

 
 

Rozdział 3.

ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SOŁECTWA

 

 

 

 
 

§ 15. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.

 

 

 

 
 

2. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.

 

 

 

 
 

§ 16. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemnywniosek:

 

 

 

 
 

1)  co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

 

 

 

 
 

2)  wójta,

 

 

 

 
 

3)  wszystkich radnych rady gminy stale zamieszkujących na terenie okręgów wyborczych, z których zostali wybrani, znajdujących się na trenie sołectwa,

 

 

 

 
 

4)    rady sołeckiej.

 

 

 

 
 

2.        Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

 

 

 

 
 

3.        Sotys jest zobowiązany do zwołania zebrania wiejskiego w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku.

 

 

 

 
 

4.        W przypadku odmowy lub braku możliwości zwołania zebrania przez sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 3 zebranie zwołuje Wójt w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. 3.

 

 

 

 
 

5.        O zebraniu wiejskim należy powiadomić mieszkańców, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad oraz ewentualną informację na czyj wniosek zebranie zwołano. Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w sołectwie w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 
 

 

 

6.        O zebraniu sołtys powiadamia przewodniczącego rady gminy oraz wójta.

 
 

§ 17. 1. Zebranie wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniuzwykłą większością głosów. 

 

 

 

 
 

2.        Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

 

 

 

 
 

1)    wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej,

 

 

 

 
 

2)    uchwalanie wniosków w sprawie funduszu sołeckiego,

 

 

 

 
 

3)    rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań sołtysa i rady sołeckiej,

 

 

 

 
 

4)    opiniowanie istotnych spraw dla mieszkańców sołectwa,

 

 

 

 
 

5)    inicjowanie działań mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku, czystości, zabezpieczenia przeciwpożarowego i dróg,

 

 

 

 
 

6)    organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, w przypadkach klęsk żywiołowych czy zdarzeń losowych.

 

 

 

 
 

 

 

3.        Zebranie wiejskie prowadzi sołtys.


 
 

§ 18. 1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

 

 

 

 
 

1)  inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzającycłi do poprawy warunków zamieszkania i życia mieszkańców sołectwa,

 

 

 

 
 

2)  inicjowanie działań mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku, czystości, zabezpieczenia przeciwpożarowego i dróg,

 

 

 

 
 

 

 

3)  organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej, w przypadkach klęsk żywiołowych czy zdarzeń losowych,

 

§ 19. 1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, któiy powinienzawierać:

 

 

 

 
 

1)  datę, miejsce i godzinę zebrania,

 

 

 

 
 

2)  liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności i wybór protokolanta zebrania

 

 

 

 
 

3)  nazwiska i oznaczenie stanowisk osób zaproszonych,

 

 

 

 
 

4)  stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

 

 

 

 
 

5)  zatwierdzony porządek obrad,

 

 

 

 
 

6)  sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków,

 

 

 

 
 

7)  przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie wniosków,

 

 

 

 
 

8)  uchwalone na zebraniu uchwały,

 

 

 

 
 

9)  podpis prowadzącego zebranie sołtysa i protokolanta,

 

 

 

 
 

 

 

10)         listę obecności mieszkańców.

 
 
 

2.       Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdej kadencji.

 

 

 

 
 

3.       Sołtys przekazuje protokół wójtowi w ciągu 7 dni od daty zebrania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

 

 

 

 
 

4.       W przypadku odmowy przekazania protokołu przez sołtysa, obowiązek ten wykonuje przewodniczący rady sołeckiej.

 

 

 

 
 

5.       Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu z zebrania wiejskiego, robienia z niego notatek oraz wyciągów.

 

 

 

 
 

§ 20. 1, Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.

 

 

 

 
 

2.       Rada sołecka wspomaga sołtysa w realizacji jego zadań.

 

 

 

 
 

3.       Nowo wybrana rada sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady sołeckiej.

 

 

 

 
 

4.       Przewodniczący rady sołeckiej zwołuje jej posiedzenie nie rzadziej niż raz na kwartał oraz organizuje pracę rady.

 

 

 

 
 

5.       Zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej odbywa się w sposób ustalony przez radę sołecką.

 

 

 

 
 

6.       Sołtys i rada sołecka pełnią funkcje społecznie.

 

 

 

 
 

7.       Mieszkańcy sołectwa, sołtys, rada sołecka, radni gminy z terenu sołectwa współpracują razem w celu wykonywania zadań sołectwa.

 

 

 

 
 

8.       Zwołanie posiedzeń rady sołeckiej odbywa się w sposób ustalony przez radę sołecką.

 

 

 

 
 

9.       Obowiązkiem przewodniczącego rady sołeckiej jest zaproszenie radnych gminy z terenu sołectwa na każde posiedzenie rady sołeckiej, w sposób ustalony przez radę sołecką.

 

 

 

 
 

 

 

10.    Z każdego posiedzenia rady sołeckiej sporządza się protokół.


 
 
 

§ 21. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przedzebraniem wiejskim z realizacji zadań sołectwa
2. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnycłi członków rady sołeckiej może wystąpić :

 

 

 

 
 

1)  1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania,

 

 

 

 
 

2)  wójt,

 

 

 

 
 

3)  rada gminy.

 

 

 

 
 

3.        Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać uzasadnienie, określające przyczyny odwołania, którymi mogą być w szczególności:

 

 

 

 
 

1)  niewykonywanie czynności przez sołtysa, radę sołecką lub poszczególnych jej członków,

 

 

 

 
 

2)  naruszanie postanowień statutu i uchwał,

 

 

 

 
 

3)  dopuszczenie się czynów, które dyskwalifikują do pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej w opinii publicznej .

 

 

 

 
 

4.        Uchwała o odwołaniu z funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla jej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów (50% + 1 głos).

 

 

 

 
 

§ 22. W przypadku odwołania, śmierci, utraty prawa wybieralności na sołtysa, członka rady sołeckiej rada gminy zarządza wybory uzupełniające w przeciągu 30 dni.

 

 

 

 
 

§ 23. 1. Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy:

 

 

 

 
 

1)  reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

 

 

 

 
 

2)  podejmowanie działań organizatorsko-wykonawczych i koordynujących, mających istotne znaczenie dla organizacji życia mieszkańców sołectwa,

 

 

 

 
 

3)  prowadzenie spraw z zakresu zarządu majątkiem i fiinduszami przekazanymi sołectwu przez gminę,

 

 

 

 
 

4)  zwoływanie zebrania wiejskiego i przewodniczenie zebraniu,

 

 

 

 
 

5)  czuwanie nad sprawną realizacją uchwał organów gminy dotyczących sołectwa, uchwał zebrania wiejskiego,

 

 

 

 
 

6)  opiniowanie wniosków mieszkańców w zakresie podatków i opłat lokalnych,

 

 

 

 
 

7)  przedstawienie analizy z wykonania funduszu sołeckiego,

 

 

 

 
 

8)  wykonywanie zadań należących do sołtysa wynikających z odrębnych przepisów,

 

 

 

 
 

9)  czuwanie nad tym, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie, a działalność organów sołectwa była zgodna z prawem i statutem,

 

 

 

 
 

10)          realizacja innych zadań zleconych przez wójta i radę gminy.

 

 

 

 
 

§ 24. Sołtys korzysta z ocłirony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

 

 

 
 

 

 

§ 25. 1. Sołtys i przewodniczący rady sołeckiej uczestniczą w sesjach rady gminy na zasadach przewidzianych w statucie gminy bez prawa głosowania oraz zebraniach organizowanych przez Wójta Gminy Łysomice.

 

2.       Sołtysowi i przewodniczącemu rady sołeckiej może być przyznana zryczałtowana dieta na zasadach określonych stosowną uchwałą rady gminy.

 

 

 

 
 

§ 26. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 

 

 

 
 

1)  współdziałanie i pomoc sołtysowi w prowadzeniu spraw sołectwa,

 

 

 

 
 

2)  pomoc w przygotowaniu zebrań wiejskich, projektów uchwał, wniosków, opinii,

 

 

 

 
 

3)  przygotowywanie projektu uchwały wraz z wnioskiem podziału funduszu sołeckiego, o którym mowa w ustawie o funduszu sołeckim,

 

 

 

 
 

4)  zbieranie wniosków od mieszkańców w sprawach sołectwa,

 

 

 

 
 

 

 

5)  współpraca z radnymi gminy, kierowanie do nich opinii, wniosków dotyczących spraw sołectwa,

6)  inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,

 
 

7)      wspieranie zbiorowych inicjatyw społecznych, organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa.

 

 

 

 
 

 

 

2. W szczególnych wypadkach wójt może upoważnić członka rady sołeckiej do tymczasowego pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie.

 
 

 

 

Rozdział 4.

 
 
 

§ 27. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom sołectwa prawa, wolności pozostają nienaruszone.

 

 

 

 
 

§ 28. Na wniosek zebrania wiejskiego rada gminy może przekazać sołectwu składniki mienia komunalnego i w drodze umowy olcreślić sposób korzystania z nich.

 

 

 

 
 

§ 29. 1. Rada gminy przekazuje sołectwu środki finansowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

 
 

2. Dochodami sołectwa mogą być:

 

 

 

 
 

1)             dobrowolne wpłaty osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych na rzecz sołectwa,

 

 

 

 
2) źródeł pozabudżetowych, których beneficjentem jest rada sołecka lub organizacje społeczne działające w sołectwie.

 

§ 30. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 217, poz. 1427 ) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.(Dz.U. z 2009r Nr 157, poz. 1240, z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 201 Ir Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 )

 

 

 

 
 

 

 

§ 31. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację zadań zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

 
 
 

Rozdział 5.

ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU NAD

DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA
 

 

 

 

 
 

§ 32. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują organy gminy tj. Rada Gminy Łysomice i Wójt Gminy Łysomice. 

 

 

 

 
 

2.       Rada gminy realizuje swoje uprawnienia nadzorcze poprzez: 

 

 

 

 
 

1)             komisję rewizyjną badającą działalność sołectwa, 

 

 

 

 
 

2)             rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa, 

 

 

 

 
 

3)             dokonywanie kontroli i lustracji stanu sołectwa przez komisje rady gminy. 

 

 

 

 
 

3.       Nadzór i kontrola obejmuje celowość, rzetelność, gospodarność oraz zgodność z prawem działań jednostki pomocniczej. 

 

 

 

 
 

§ 33. 1. Bezpośrednią kontrolę nad działalnością rady sołeckiej i sołtysasprawuje rada gminy oraz wójt. 

 

 

 

 
 

2.      Organy nadzoru mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa. 

 

 

 

 
 

§ 34. Rozpatrywanie skarg na działalność sołtysa należy do kompetencji wójta. 

 

 

 

 
 

 

 

§ 35. Nadzór nad zgodnością z prawem uchwał podjętych przez zebranie wiejskie sprawuje wójt.

§ 36. Rada gminy, wójt i inne jednostki organizacyjne gminy powinny brać pod uwagę w swych działaniach uchwały i opinie organów sołectwa oraz udzielać sołectwu pisemnych informacji w sprawach, w których występują organy sołectwa w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

  

 
 

§ 37. 1. Jeżeli wójt uzna, że uciiwały i decyzje organów sołectwa sąnieuzasadnione lub sprzeczne z prawem wstrzymuje ich wykonanie i powiadamia o tym pisemnie organy sołectwa oraz radę gminy i       uzasadniając swoje stanowisko. 

 

 

 

 
 

 

 

2.                    Organy sołectwa mogą wnieść do rady gminy sprzeciw w sprawach, o którycli mowa w ust. 1.

 

 
 
 
 

 

 

3.        Rozstrzygnięcie rady gminy w sprawach, o których mowa wyżej jest ostateczne.

 
 

§ 38. 1. Za prawidłową realizację zadań sołectwa odpowiada sołtys i rada sołecka. Działalność w tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez zebranie wiejskie. 

 

 

 

 
 

 

 

2.      Niezatwierdzenie przez zebranie wiejskie rocznego sprawozdania sołtysa i rady sołeckiej jest równoznaczne z postawieniem wniosku o odwołanie sołtysa i rady sołeckiej, który zostanie poddany pod głosowanie na następnym zebraniu wiejskim.

 

 
 

 

 

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

§ 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy Łysomice oraz przepisy innych ustaw.

 

 

 

 

§ 40. Zmiana statutu wymaga trybu właściwego dla jego uchwalenia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

''

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (19 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=