SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  Sprawozdanie z I roku działalności
 

SPRAWOZDANIE RADY SOŁECKIEJ 17.02.2011 – 17.02.2012 

1. 17.02.2011 r. podczas zebrania wiejskiego wybrano nową radę sołecką i sołtysa. Sołtysem na kolejną kadencję został p. Janusz Górzkowski.

Informacje o fakcie wyboru nowych władz znalazły się na tablicach sołeckich w postaci papierowych ogłoszeń.

08.03.2011 roku przewodniczący RS p. P. Pyrek wystąpił z pismem do Wójta Gminy Łysomice z prośbą o ustawienie znaków D-40 “strefa zamieszkania” oraz progów zwalniających na ul. Dworcowej i Osiedlowej, oraz znaku ograniczenia prędkości w Koniczynce i tabliczki z nazwą ul. Deszczowa.

W piśmie (z 04.04.2011 r. znak RPPIiR.7021.58/11) Wójt odpowiedział, że na ww. ulice nie przewidziano zakupu progów w budżecie 2011 r., a kierowcy powinni stosować się do przepisów ruchu drogowego.

Tabliczka z nazwą ul. Deszczowa pojawiła się 04.04.2011 r. 

2. 11.03.2011 r. odbyło się I posiedzenie rady sołeckiej. Rada sołecka zdecydowała, że sprawami związanymi z opieką nad świetlicą będzie zajmowała się nadal p. Alina Majewska. Podczas spotkania omówiono sprawy m. in. dotyczące koncepcji i sposobu zagospodarowania terenu wokół stawu na ul. Osiedlowej.

Ponadto zaproponowano skontrolowanie rachunków z lat 2006-2010 oraz celowości dokonywanych zakupów.

Po wyjaśnieniach sołtysa oraz wskutek braku przekazania dokumentacji przez poprzedników odstąpiono od ww. czynności. Podczas spotkania członkowie rady złożyli następujące wnioski: 
  1. p. M. Walter – oczyszczenie stawu na ul. Lipowej,
  2. p. K. Kochowicz – ustawienie śmietników na przystankach autobusowych,
  3. p. I. Grzankowska – przedstawienie dokumentacji i rachunków z minionej kadencji rady sołeckiej,
  4. p. P. Pyrek – zakup stołów i krzeseł w drodze analizy ofert pod kątem ceny i jakości mebli, 
  5. p. P. Pyrek – zakup zmywarki i pralki do świetlicy, propozycja utworzenie strony internetowej sołectwa,
  6. p. J. Górzkowski – zakup plecakowego spryskiwacza,
  7. p. W. Szymański – nawiezienie piachu i modernizacja placu zabaw w Koniczynce.

RS podjęła decyzję o zorganizowaniu wyjazdu na misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej. Była to odpowiedź na postulaty mieszkańców zgłaszane podczas zebrania wiejskiego.

Organizacją wyjazdu zajmowała się p. I. Grzankowska. Mimo podjętych na szeroką skalę czynności promocyjnych poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej UG Łysomice, Papowa Osieki oraz w punktach handlowych, wobec zbyt niskiego zainteresowania (zgłosiło się 8 osób) nie doszło do wyjazdu.

3. W kwietniu sołtys po konsultacji z RS podjął decyzję o konieczności odmalowania wnętrza świetlicy po zimowej przerwie i zabrudzeniu spowodowanym zanieczyszczeniem z węglowego pieca grzewczego.

08.04.2011 r. odbyło się II posiedzenie RS. Rada wysłuchała informacji i omówiła zadania związane z gminnymi obchodami Dnia Matki. Ponadto zostały przedstawione informacje na temat wyboru dostawcy i kosztów wyposażenia świetlicy w krzesła oraz stoły.

RS zgodziła się na przekazanie dotychczasowych stołów i krzeseł na rzecz OSP (przekazanie nastąpiło poprzez dokonanie przepisania mienia w gminie na rzecz OSP).
4. W maju nastąpił odbiór 14 stołów i 130 krzeseł do świetlicy. W tym miesiącu odbyły się gminne obchody Dnia Matki.

05.05.2011 r. RS przekazała pismo do Wójta Gminy w sprawie rozwiązaniu problemu dojazdu do pracy i szkoły oraz powrotu (organizacja spotkania z zainteresowanymi stronami). Pismo zostało zainspirowane artykułem, jaki pojawił się w GW 21.04.2011 r., a dotyczył przeprowadzki zakładu Apator do Ostaszewa i konieczności zapewniania pracownikom dojazdu poprzez uruchomienie komunikacji MZK.

24.05.2011 r. odbyło się III posiedzenie RS. Podczas spotkania poruszono sprawy związane m.in. z zakupem tablicy informacyjnej, która miała być ustawiona przed świetlicą. Szacowany koszt tablicy to ok. 800 zł. Tablica miała być przeznaczona dla OSP, KKA i RS. Wskutek wycofania się OSP z partycypacji w kosztach nie doszło do zakupu tablicy.

Odczytano odpowiedź Wójta w sprawie MZK - (pismo WG.RRGPPIiR.VII.030.14.2011) zapewniono w nim, że rozesłano zaproszenia do zainteresowanych podmiotów (i na tym jak na razie sprawa zakończyła się).

Ponadto po raz kolejny poruszono sprawę przyszłego zagospodarowania terenu wokół stawu na ul. Osiedlowej. Podjęto wstępną decyzję odnośnie wpisania tego zadania do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego.

5. W czerwcu wpłynęła informacja z UG Łysomice o terminie przeprowadzenia rozbudowy świetlicy wraz z wyposażeniem. Dzięki zaangażowaniu strażaków z OSP Papowa wraz z prezesem OSP H. Kosielskim nastąpiło przygotowanie sali i zaplecza do przeprowadzenia remontu poprzez usunięcie z pomieszczeń mebli i wyposażenia.

6. Lipiec – sierpień. W tych miesiącach nastąpiła rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem. W tym czasie stały nadzór ze strony sołectwa sprawowali p. A. Majewska. J. Krywalska i J. Górzkowski. Ww. osoby spędzały cały swój wolny czas, nie szczędziły sił i zaangażowania w procesie rozbudowy i porządkowania terenu wokół świetlicy.
7. 03.08.2011 r. odbyło się IV posiedzenie RS. Na spotkaniu poruszono m. in. sprawy uczestnictwa w dożynkach w Turznie, przebieg rozbudowy świetlicy, otwarcie rozbudowanej świetlicy, oraz propozycję realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2012 r.

30.08.2011 r. RS wystąpiła z pismem do Wójt Gminy z prośbą o zapisanie w budżecie gminy na 2012 r. następujących zadań:

a) przebudowa ul. Parkowej,

b) przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Warszawskiej (PKP),

c) budowa chodnika w m. Koniczynka,

d) zakup ciągnika ogrodniczego do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie,

e) zagospodarowanie terenu oraz odmulenie stawu na ul. Osiedlowej.

W sierpniu przewodniczący RS P. Pyrek uczestniczył w zabraniu strażackim na zaproszenie prezesa OSP H. Kosielskiego, gdzie został zapoznany z zasadami wejścia do KSRG i potrzebami finansowymi na zakup nowego sprzętu. Prezes OSP poprosił o poparcie dla zabezpieczenia środków z funduszu sołeckiego w wysokości 3 tys. zł.

8. We wrześniu nastąpił budowlany i techniczny odbiór rozbudowanej świetlicy, podczas którego uwagi wniósł sołtys J. Górzkowski. W wyniku ogromnego bałaganu i zabrudzenia, jakie nastąpiło po rozbudowie, panie z KKA i RS przystąpiły do sprzątania sali i zaplecza. Szczególny wkład w przywrócenie sali do używalności wniosły panie: A. Majewska, J. Krywalska, M. Walter, K. Kochowicz, A. Fonk.

W tym miesiącu dokonano zakupu w ramach środków z funduszu sołeckiego metalowych karniszy oraz lamp z energooszczędnym oświetleniem. Montażu dokonał W. Szymański.

Dzięki zaangażowaniu finansowemu UG Łysomice, RS i KKA nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu w obecności Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady oraz publiczna zabawa otwarta dla mieszkańców całego sołectwa.

Pod koniec września odbyło się zebranie wiejskie, które zostało zwołane w celu podzielenia środków z funduszu sołeckiego na 2012 r.

06.09.2011 r. RS zwróciła się w piśmie do Wójta z prośbą dokonanie pomiaru geodezyjnego boiska sportowego, celem uporządkowania zaniedbanego terenu przez OSP i RS (Prezes OSP H. Kosielski zadeklarował pomoc oraz finansowe wsparcie w rewitalizacji terenu).

W odpowiedzi z UG Łysomice (pismo znak RRGPPIiR.IV.680.76.2011) poinformowano, że prace geodezyjne zostały zlecone geodecie obsługującemu urząd.

9. W październiku P. Pyrek i W. Szymański dokonali uporządkowania placu wokół świetlicy poprzez usunięcie błota i kurzu pobudowlanego. Następnie plac został oczyszczony mechanicznie przez strażaków z OSP.

Na zaproszenie prezesa OSP H. Kosielskiego przewodniczący RS P. Pyrek reprezentował radę podczas uroczystości związanej z powiatowym zjazdem OSP (28.10.2011). Obrady odbywały się w Łysomicach, a po nich nastąpiło uroczyste otwarcie garaży OSP w obecności wiceministra MSWiA Z. Sosnowskiego oraz władz powiatowych i gminnych.

10. 07.11.2011r. odbyło się V posiedzenie RS. Podczas spotkania omówiono organizację imprezy andrzejkowej oraz przedstawiono propozycje kalendarza imprez sołeckich w 2012 r.

Podjęto decyzję o organizacji balu karnawałowego w styczniu dla najmłodszych dzieci, imprezy Walentynkowej w lutym, oraz otwartej zabawy we wrześniu.

Pod koniec listopada odbyła się zabawa “andrzejkowa”. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób. Organizatorami była RS przy ogromnym wsparciu, pomocy i zaangażowaniu pań z KKA.

KKA zakupiło wyposażenie kuchni świetlicy w postaci lodówki i kuchenki mikrofalowej. RS zakupiła zmywarkę gastronomiczną oraz szafki.

11. 10.12.2011 r. przewodniczący RS P. Pyrek spotkał się z sołtysem Rogowa Małgorzatą Łęc- Sienkiewicz. Spotkanie służyło merytorycznemu wsparciu podczas tworzenia strony internetowej oraz wstępnemu omówieniu współpracy między sołectwami przy wymianie doświadczeń w zakresie organizowania rożnego rodzaju imprez integracyjnych.

15.12.2011 r. nastąpiło uruchomienie strony internetowej sołectwa. Następnego dnia została wysłana prośba do p. A. Jankierskiej – Wojda o umieszczenie informacji o tym fakcie na stronie internetowej UG Łysomice. Informacja ta została umieszczona.

16.12. Przewodniczący RS P. Pyrek uczestniczył w gminnym spotkaniu opłatkowym w Kamionkach.

28.12.2011 r. odbyło się parafialne spotkanie opłatkowe w świetlicy wiejskiej. RS reprezentowała p. A. Majewska.

W Sylwestra 2011r. i Nowy Rok 2012 r. odbyła się po raz kolejny zabawa Sylwestrowa, która została zorganizowana przez panie z KKA. W zabawie udział wzięło ponad 100 osób, a wielu z nich zapowiedziało udział w zabawie w 2012 r.

12. W połowie stycznia 2012 r. nastąpiła promocja strony internetowej poprzez umieszczenie informacji o tym fakcie na tablicach sołeckich.

W połowie miesiąca podjęto akcję informacyjną na temat organizacji balu karnawałowego dla dzieci oraz zabawy walentynkowej, poprzez umieszczenie informacji plakatowych oraz na stronie internetowej sołectwa oraz tablicach sołectwa.

28.01.2012 r. odbył się pierwszy bal karnawałowy dla dzieci ze sołectwa. W spotkaniu wzięło udział około 80 dzieci wraz z rodzicami. Wsparcia finansowego udzieliło KKA i RS.

13. 05.02.2012 r. z inicjatywy p. A. Majewskiej powstała oddzielna strona www w całości poświęcona tylko świetlicy i wydarzeniom odbywającym się w niej. Stronę stworzył p. Ł. Majewski.

W dniach 6-10 lutego przewodniczący RS wys łał pisma do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie sołectwa z zachętą do umieszczenia linków do swoich stron lub gotowych ofert w zakładce nasi przedsiębiorcy, która pojawi się, jeśli taka wola współpracy ze strony tych osób pojawi się. Wysłano zaproszenia do ok. 15 podmiotów.

14. 11.02.2012 r. odbyła się tradycyjna zabawa walentynkowa, w której uczestniczyło 110 osób.
15. 15.02.2012 r. sołtys J. Górzkowski złożył pismo w sprawie ponownego odblokowania przejazdu przy wysypisku śmieci w Toruniu dla pojazdów poruszających się w kierunku ul. Spółdzielczej. Pismo zostało skierowane do Prezydenta Torunia, Przewodniczącego Rady Miasta, Prezesa MPO sp. z o.o. i Wójta gminy Łysomice. 

16. W czasie objętym sprawozdaniem Sołtys i Przewodniczący RS zgodnie z zapisami statutu Gminy Łysomice uczestniczyli w sesjach RG Łysomice. 

Podczas sesji RGŁ przewodniczący RS w ramach zapytań i wolnych wniosków poruszał następujące kwestie. 

 1. Ponowne uruchomienie magazynu żywności dla najbiedniejszych osób z terenu gminy. Taki magazyn istniał w Ostaszewie, następnie został zamknięty. 
 2. Montaż listew wykończeniowych przy elewacji w świetlicy w Papowie. 
 3. Ustawienia tablic informacyjnych na rogatkach gminy z napisami “Gmina Łysomice wita/żegna”. 
 4. Pokrycia planami zagospodarowania sołectwa Papowa oraz całej gminy. 
 5. Kosztów rewitalizacji działki nad Bachą na sołectwie. 
 6. Zmiany godziny spotkania Wójta gminy z sołtysami oraz przewodniczącymi rad sołeckich z godzin przedpołudniowe na popołudniowe. 
 7. Terminu opracowania nowego dokumentu pt. “Strategia Rozwoju Gminy”, 
 8. Sposobu dobierania nazewnictwa ulic w gminie

    

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (31 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=