SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  Sprawozdanie z II roku działalności
 

SPRAWOZDANIE RADY SOŁECKIEJ[1] 18.02.2012 – 17.02.2013

 

1.   02.03.2012r. odbyło się 6 posiedzenie RS. Podczas posiedzenia omówiono m. in. sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2011 r., informacje na temat wydatków świetlicy w 2011 r., propozycje zakupowe do świetlicy i na rzecz sołectwa oraz sposób wyłonienia wykonawców dla zadań zapisanych w ramach funduszu sołeckiego 2012 r.

2.   28.03.2012r.  odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie. Podczas zebrania zostały omówione sprawy związane z inwestycjami na rok 2012 w ramach funduszu sołeckiego oraz przedstawiono stan wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlicy. W zebraniu uczestniczył wójt, który przedstawił zamierzenia inwestycyjne w ramach budżetu gminy. Policję reprezentował asp. O. Truszczyński, do którego mieszkańcy zwracali się z prośbą o częstsze patrole policji w zakresie kontroli radarowych w obszarze zabudowanym.

Sołtys J. Górzkowski przedstawił odpowiedź Z-cy PMT na pismo w sprawie uruchomienia drogi dojazdowej przez las w okolicy  wysypiska śmieci

W  ramach wolnych wniosków i zapytań przewodniczący RS P. Pyrek złożył wnioski i pytania odnośnie:

-          przeniesienia bramek i płotu z boiska w PT na boisko do Koniczynki,

-          postawienia jednolitych tablic informacyjnych w sołectwach z mapami tych sołectw zawierającymi nazwy ulic,

-          podania harmonogramu sprzątania sołectw w ramach środków zarezerwowanych w funduszu sołeckim, jednocześnie złożył wniosek o posprzątanie w pierwszej kolejności ul. Kościelnej,

-          nowelizacji Programu odnowy wsi Papowo na lata 2010-2017 w zakresie przeniesienia planowanych środków na budowę ul. Spółdzielczej na rzecz budowy ul. Kościelnej,

-          wyjaśnienia kwestii czyszczenia i odmulania stawu na ul. Osiedlowej,

-          zakresu i terminu realizacji chodnika w m. Koniczynka.

3.   Na 28.04 RS planowała zorganizowanie tanecznej zabawy wiosennej pt. Wiosna ach to Ty... Z powodu małej frekwencji zabawa nie odbyła się.

4.   7.05 Rady Gminy Łysomice podjęła uchwałę Nr XIX/118/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2012. W uzasadnieniu do niej napisano: W związku z pismem z dnia 16.04.2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na roboty nie ujęte w przedmiocie umowy dot. zadania pn. „Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach” zwiększa się plan wydatków w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 6050 w wysokości 63.500,- zł na II etap zadania, który będzie zawierał roboty uzupełniające w budynku świetlicy przesuwając środki w wysokości 27.500,- zł w dziale 926 rozdział 92601 paragraf 6050 z zadania pn. „Budowa boiska sportowego w Papowie Toruńskim” wprowadzając powyższe zmiany w załączniku nr 12.

5.   20.05 odbył się tradycyjny koncert z okazji Dnia Matki w kościele parafialnym. Po koncercie część artystyczno-konsumpcyjna miała miejsce w świetlicy. Organizatorem koncertu był UG Łysomice, a współpracowały RS Papowa Toruńskiego i Łysomic oraz panie z KKA.

6.   29.05 odbyło się VII posiedzenie RS podczas, którego przedstawiono informację na temat terminu wykonania zadań zapisanych w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2012 r. (ogrodzenie ul. Osiedlowa i plac zabaw w Koniczynce) oraz ustalono zasady korzystania ze świetlicy wiejskiej.

7.   W czerwcu przystąpiono do realizacji ogrodzenia stawu przy ul. Osiedlowej i placu zabaw w Koniczynce, a także dokonano zakupów dodatkowego wyposażenia do świetlicy wiejskiej (szklanki, wazony, dekoracja na stoły itp.)

27.06 odbyło się VIII posiedzenie RS, którego celem był objazd realizowanych inwestycji w ramach funduszu sołeckiego.

 

8.   31.07 odbyło się IX posiedzenie RS, którego celem było wstępne wskazanie inwestycji i zakupów, które powinny być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 r. Podczas zebrania sołtys poinformował o kwocie prawie 33, 261 tys. zł z funduszu sołeckiego oraz wskazał, na jakie zadania mogą zostać przeznaczone pieniądze.

Przewodniczący RS odbył rozmowy z radną B. Walter oraz prezesem OSP H. Kosielskim w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu sołeckiego na zakupy sprzętu dla OSP.

Radna poinformowała także o planowanej na jesień br. budowie boiska sportowego przy dawnej szkole.

9.   Sierpień – X posiedzenie RS w sprawie ustalenia harmonogramu zadań i podziału środków z funduszu sołeckiego na 2013 r.

10.        10.09.2012 – zebranie wiejskie, na którym dokonano w formie uchwały podziału środków z funduszu sołeckiego na 2013 r. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności świetlicy oraz stopnia wykonania zadań i wykorzystania środków z funduszu sołeckiego w 2012 r.

Podczas zebrania Wójt poinformował o rezygnacji z wykonania boiska przy szkole w bieżącym roku w związku z budową II etapu ul. Leśnej w Papowie Osiekach.

11.    14.10.2012 r. spotkanie w świetlicy wiejskiej przy kawie, herbacie i cieście. Niedzielne popołudnie uświetnił występ zespołu z Lubicza w programie artystycznym pt. Spotkanie Pokoleń. Uroczystość została zorganizowana przez RS i KKA.

     25.10. Rada Gminy uchwaliła nowy statut dla sołectwa Papowo Toruńskie – uchwała Nr XXV/148/12 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 2529 z 07.11.2012 r.).

25.10. przewodniczący rady sołeckiej wystąpił z pismem do Wójta gminy o przeniesienie zbędnej blaszanej wiaty przystankowej z przystanku na sołectwie na przystanek w kierunku Koniczynki. Pismo było efektem prośby skierowanej przez rodziców dzieci dojeżdżających do szkoły, a muszących czekać w niesprzyjających jesienno-zimowych warunkach atmosferycznych.

12.        24.11.2012 r. Zabawa Andrzejkowa w świetlicy wiejskiej w PT. Uroczystość została zorganizowana przez RS i KKA.

13.        12.12.2012 r. Przewodnicząca KKA wraz z przewodniczącym RS skierowali pismo do Gminnej Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prośbą o wsparcie styczniowego balu dla dzieci z sołectwa.

14.        14.12. gminne samorządowe spotkanie opłatkowe w świetlicy.

15.        Grudzień - montaż przez członka RS W. Szymańskiego tablic z herbem gminy, LGD oraz informacją o współfinansowaniu ze środków UE rozbudowy świetlicy.

16.        17. 12. – XI posiedzenie RS w sprawie organizacji zabawy sylwestrowej oraz styczniowego balu dla najmłodszych mieszkańców sołectwa.

17.        31.12.2012/01.01.2013 Zabawa Sylwestrowa w świetlicy wiejskiej w Papowie Toruńskim zorganizowana przez RS i KKA. Uczestniczyło w niej 80 osób.

18.        25.01.2013 r. odbył się II bal karnawałowy dla dzieci z sołectwa. W zabawie uczestniczyło 50 dzieci. Uroczystość została zorganizowana przez RS i KKA. Wsparcia finansowego w kwocie 500 zł udzielił UG Łysomice ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

19.        09.02. 2013 r. KKA zorganizowało tradycyjną zabawę walentynkową w świetlicy wiejskiej.

20.        W czasie objętym sprawozdaniem Sołtys i Przewodniczący RS zgodnie z zapisami statutu Gminy Łysomice uczestniczyli w sesjach RG Łysomice.

 


[1]  W sprawozdaniu ujęto także informacje nie dotyczące działalności rady sołeckiej, których skutki dotyczą sołectwa Papowo Toruńskie (patrz pkt 4).


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (10 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=