SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  Protokół z zebrania wiejskiego 28.03.2012
 
Protokół z zebrania wiejskiego w Papowie Toruńskim w dniu 28.03.2012 r o godz. 19.00
 
Porządek zebrania:
 
1.      Otwarcie zebrania,
2.      Wybór protokolanta – dyskusja nad porządkiem obrad,
3.      Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania,
4.      Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej z dotychczasowej działalności,
5.      Dyskusja nad planowanymi inwestycjami w sołectwie w br.,
6.      Zapytania i wolne wnioski,
7.      Zakończenie zebrania.
 
Ad. 1. Otwarcie zebrania
Sołtys Janusz Górzkowski otworzył zebranie i przywitał zebranych mieszkańców – lista obecności załącznik nr 1.
Następnie odczytał porządek zebrania.
 
Ad. 2. Wybór protokolanta.
Po propozycjach i głosowaniu protokolantem jednogłośnie została wybrana Edyta Kosielska.
 
Ad. 3. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
Sołtys Janusz Górzkowski odczytał protokół z poprzedniego zebrania. Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag.
 
W związku z pełnieniem służby sołtys Janusz Górzkowski udzielił głosu naszemu dzielnicowemu, aspirantowi Oktawianowi Truszczyńskiemu.
Pan aspirant szczegółowo i tematycznie odpowiadał na zadawane jemu pytania.
Pan Piotr Pyrek pytał o możliwość ustawienia skrzynek z radarem na drodze wojewódzkiej.
-         P. Aspirant: proszę o napisanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
P. Witczak Jan: Czemu samochody jeżdżą przez Papowo Toruńskie tak szybko.
-         P. Aspirant: jak my stoimy, to jeżdżą wolno.
P. Pyrek: Jaką tendencję mają mandaty – spadkową czy wzrostową w naszej gminie ?
-         P. Aspirant: nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, gdyż taką informację otrzymał pisemnie Wójt i przekaże na najbliższej sesji.
P. Szczygielski i Witczak pytali o nocne patrole, ponieważ jest coraz więcej kradzieży.
-         P. Aspirant: Tak, oczywiście są nocne patrole.
P. Górzkowski Jan: Droga, która przechodzi przez naszą miejscowość planowana była na 5 lat jako obwodnica, do dnia dzisiejszego jest nadal obwodnicą i ruch na niej jest wzmożony. Mieliśmy nadzieję, że kiedy otworzą autostradę A1 ruch ten zmaleje. W tym kierunku nic się nie robi. Jak tak można, żeby tiry jeździły nam do tej pory pod oknami, mury pękają.
-         P. Wójt: każdy jest podatnikiem i ma możliwość wyboru drogi, czy ktoś mówi Panu, którą drogą ma Pan jeździć.
-         P. Aspirant uczulił również mieszkańców, aby nie wypalali traw i aby psy nie biegały luzem poza swoją posesją, gdyż będą wyciągane z tego konsekwencje.
P. Koszytkowski Leon: czy w Koniczynce istniej możliwość postawienia znaku z ograniczeniem prędkości
-         P. Aspirant: proszę porozmawiać z Panem Pniewskim z gminy.
 
Ad. 4. Sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej z dotychczasowej działalności.
 
Jako pierwszy sprawozdanie z działalności złożył Sołtys.
Rada Sołecka zrobiła 2 zabawy zamknięte. Sołtys poinformował również zebranych, że złożył pismo do Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego o ponownym otwarciu łącznika Papowo Toruńskie – Toruń (droga przy wysypisku śmieci).
W związku z odpisaniem przez Zastępcę Prezydenta na pismo sołtysa w sposób niezadowalający, nie chciał tego komentować i nie przeczytał odpowiedzi pisma.
Następnie sprawozdanie z działalności złożył Przewodniczący Rady Sołeckiej Piotr Pyrek - załącznik nr 2.
 
Ad 5 . Dyskusja nad planowanymi inwestycjami w sołectwie w br.
 
Sołtys poinformował zebranych, że planuje ogrodzić świetlico- remizę w tym roku. Siatka, słupki i inne materiały potrzebne do ogrodzenia są u niego.
Przypomniał również podział budżetu sołeckiego, gdzie planowane są inwestycje w sołectwie.
 
Ad. 6. Zapytania i wolne wnioski.
 
Pan Górzkowski Jan zapytał: My płacimy podatki, czy firmy japońskie płacą też ppodatki jak my ?
Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Wojda odpowiedział: Tak, firmy japońskie płacą podatki tylko 2 firmy Sharp i Orion są zwolnione na okres 7 lat.
Pan Szczygielski: kiedy będzie posprzątane i ogrodzone wokoło bagna przy ulicy Osiedlowej ?
Wójt: Macie zaplanowane środki w budżecie sołeckim, więc zapewne w tym roku. Powołana jest grupa sprzątająca więc według harmonogramu 2 razy w miesiącu powinna na sołectwie sprzątać.
 
Wójt poinformował mieszkańców o:
-         modernizacji drogi powiatowej Papowo Toruńskie – Turzno (gmina dofinansowuje inwestycję),
-         projekcie chodnika w Koniczynce,
-         przekazaniu środków z budżetu gminy na boisko w Papowie Toruńskiem w wysokości 100 tys. zł,
-         współfinansowaniu inwestycji wymiany drzwi w kościele w Papoowie Toruńskim w wysokości 19 tys. zł,
-         likwidacji lamp przy kościelnym parkingu na ul. Kościelnej,
-         postawienie lamp przy ul. Kasztanowej,
-         odkrzaczaniu i odnowieniu granic ul. Kościelnej,
-         braku funduszy w Urzędzie Miejskim na przedłużenie ulicy Spółdzielczej,
-         realizacji solarów – na dzień zebrania sprawa jest w toku, rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2012. Następnie odbędą się zebrania z zainteresowanymi.
 
Pytania do Pana Wójta:
p. Majewska Alina: Czy od września będzie funkcjonowała zerówka ?
P. Wójt: jeśli będzie odpowiednia ilość dzieci czyli 12 to tak ?
P. Pyrek Piotr: czy istniej możliwość przeniesienia i wykorzystania starych bramek z boiska w Papowie Toruńskim na boisko do m. Koniczynka? Po zaakceptowaniu herbu gminy czy jest możliwość umieszczenia go na tablicach: ogłoszeń, ulicach, miejscowości ?
P. Wójt: przeniesienie starych bramek jest zbyteczne, gdyż można kupić nowe, mamy inny problem, gdyż grunty należą do UMK.
P. Pyrek Piotr: czy jest sens robienia ulicy Spółdzielczej do lasu, czy lepiej przeznaczyć środki na ulicę Kościelna- Leśna ?
P. Wójt: w związku ze wzmożonym wówczas ruchem na ulicy Kościelna – Leśna, istniej problem bezpieczeństwa i wjazdu na drogę krajową na 1. Lepiej więc będzie udrożnić drogę i zrobić ul. Spółdzielczą.
 
Sołtys poprosił byłego Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej Hieronima Chajewskiego o przedstawienie obecnie urzędującego Przewodniczącego GSW.
 
Hieronim Chajewski przedstawił obecnego Przewodniczącego – Andrzeja Paczkowskiego. Następnie poinformowała zebranych o składkach jakie obowiązują na 2012 rok. Zaznaczył, że składki, jakie wpływają do spółki to zaledwie 80%.
Ma nadzieję, że ten rok będzie lepszy.
 
Następnie Sołtys poprosił o zabranie głosu Pana Krzysztofa Babiarczyka specjalistę od zagospodarowania przestrzennego gminy. Pan Babiarczyk zaproponował swoją pomoc w gminie.
 
Potem Sołtys poprosił Prezesa OSP Papowo Toruńskie o przedstawienie w kilku słowach wejście do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Prezes Henryk kosielski przedstawił rozwój jednostki od roku 2009 do dnia zebrania. W początkowej fazie wymieniono Zarząd. Następnie z odpowiednimi druhami stworzono zespół do działania.
 
Kryteria jakie musieliśmy spełnić, aby wejść do KSRG to:
-         wyszkolenie druhów,
-         zakup sprzętu,
-         wymienić pojazdy na wymagane w KSRG,
-         odpowiednie zaplecze (garaże),
 
to wszystko po 2 latach spełniliśmy i tak 30.12.2011 weszliśmy do KSRG. Kryteria te zostały spełnione między innymi Dzięki za wszystko Państwa pomocy. W tym miejscu chciałbym podziękować druhnie a zarazem Radnej Gminy Łysomice Beacie Walter za trud, zaangażowanie i pomoc w realizacji zadań naszej jednostki.
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Wojda podziękował jednostce za dobrą współpracę oraz zaznaczył, że na jednostkę OSP Papowo Toruńskie zawsze można liczyć, zawsze służa pomocą.
 
Pytania do Pana Wójta:
P. Szczygielski: czy nie ma możliwości stworzenia trzech etatów w OSP Papowo Toruńskie ?
P. Wójt: niestety, jednostka jest Ochotniczą Strażą Pożarną, a nie zawodową.
 
Wójt podziękował wszelkim organizacjom na terenie sołectwa, które pomagają w organizacji imprez na terenie gminy. Poinformował również o kwestii odszkodowań za wymarznięte oziminy. Jeśli województwo kujawsko-pomorskie będzie uznane za klęskowe, powołana będzie komisja. I sprawa nabierze toku
 
Pan Henryk Stanisławski złożył prośbę o możliwość podniesienia chodnika przy ulicy Warszawskiej naprzeciw Pana Mróz.
 
P. Wójt: najpierw potrzebą jest naprawienie w tym miejscu melioracji, następnie można liczyć na podniesienie chodnika.
 
Wójt w imieniu swoim jak i Rady Gminy Łysomice podziękował za współpracę i złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
 
Ad. 7. Zakończenie zebrania.
 
Sołtys zakończył zebranie i podziękował mieszkańcom za przybycie.
 
Na tym protokół zakończono.
 
     Protokołowała                                                                           Sołtys
   /-/Edyta Kosielska                                                              Papowa Toruńskiego
                                                                                            /-/Janusz Górzkowski
 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (3 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=