SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  Protokół z zebrania wiejskiego 19.03.2013 r.
 

Protokół z zebrania wiejskiego z 19.03.2013 r.

 

Porządek zebrania

 

1.      Otwarcie zebrania,

2.      Powitanie gości i przybyłych mieszkańców,

3.      Wybór protokolanta,

4.      Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania,

5.      Sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej z dotychczasowej działalności,

6.      Omówienie ustawy o wywozie śmieci,

7.      Wolne wnioski i zapytania,

8.      Zakończenie zebrania.

 

Ad. 1. Sołtys Janusz Górzkowski otworzył zebranie o godz. 19.00.

Ad. 2. Sołtys Janusz Górzkowski powitał zaproszonych gości:

-          wójta gminy Łysomice Piotra Kowala,

-          Przewodniczącego rady gminy Romana Wojdę,

-          Inspektora ds. budownictwa K. Babiarczyka,

-          Tomasza Wasiaka odpowiedzialnego za sprawy ekologii w gminie,

-          Wiesławę Saganowską – opiekunkę sołectwa.

-          Monikę Szczypską  skarbnika gminy,

-          mł. asp. Policji Marcina Michałka,

-          OSP Papowo Tor. oraz wszystkich przybyłych na zebranie.

 

Ad. 3. Na protokolanta wybrano jednogłośnie p. E. Kosielską.

 

Ad. 4. Sołtys odczytał protokół z poprzedniego zebrania z 10.09.2013 r.

Następnie za zgodą zebranych zmieniony został porządek zebrania i sołtys udzielił głosu przedstawicielowi policji. Aspirant poinformował, że pełni funkcję dzielnicowego w zastępstwie do kwietnia br.

Zwrócił uwagę na zabezpieczenie mienia oraz oszustów wyłudzających pieniądze.

 

p. M. Koszytkowski – zapytał o znaki drogowe ograniczające prędkość w m. Koniczynka.

 

p. M. Michałek – odpowiedział, że wystosowano odpowiednie pismo.

 

p. S. Szczygielski – zapytał o nocne patrole policji.

 

p. M. Michałek – odpowiedział, że są one realizowane.

 

Sołtys poinformował zebranych o sposobach zabezpieczenia mienia we własnym zakresie.

 

Ad. 5. P. T. Wasiak przedstawił zasady funkcjonowania nowej ustawy śmieciowej.

 

Udzielił informacji:

-          jak wypełniać deklarację składaną do UG do 30.04.2013 r.,

-          przedstawił cennik za wywóz śmieci segregowanych – pojemniki są wliczone w opłaty,

-          opłaty będą dokonywane na konto gminy,

-          śmieci niesegregowane  - opłata liczona podwójnie,

-          o obowiązku wypowiedzenia umowy z dotychczasowym odbiorcą śmieci.

 

p. Jerzy Górzkowski – zapytał, czy w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu gmina obniży opłaty za śmieci ?

 

p. P. Kowal – odpowiedział twierdząco.

 

p. P. Pyrek – zapytał, kto będzie odbierał śmieci po 1 lipca, jeśli nie uda się do tego czasu rozstrzygnąć przetargu ?

 

p. P. Kowal – odpowiedział, że gmina wybierze odbiorcę z tzw. wolnej ręki, który będzie odbierał śmieci do czasu rozstrzygnięcia przetargu.

 

Ad. 6. Sołtys przypomniał o podziale środków z funduszu sołeckiego na 2013 r. oraz poinformował, że środki za 2012 r. zostały w pełni wykorzystane.

Następnie głos zabrał przewodniczący rady sołeckiej Piotr Pyrek.

 

p. P. Pyrek – poinformował o:

-          sprawozdaniu finansowym,

-          sprawozdaniu z działalności rady sołeckiej,

-          aktach prawnych, na podstawie których funkcjonuje sołectwo.

 

Ad. 7.

p. S. Szczygielski – zapytał o rozebrane ogrodzenie przy świetlicy.

 

p. J. Górzkowski – udzielił szerokich wyjaśnień oraz poinformował, że sołectwo nie poniosło żadnych kosztów.

 

p. M. Czaplewska – poprosiła o zabezpieczenie barierkami ochronnymi odcinka drogi przy ul. Warszawskiej 64.

 

p. F. Osicki – zapytał o odśnieżanie dróg w m. Koniczynka.

 

p. P. Kowal – przedstawił kolejność odśnieżania.

 

p. J. Górzkowski – wyraził wysoką oceną dla odśnieżania 200 km dróg w gminie. Warto, by co noc operator odśnieżarki miał dyżur i był do dyspozycji mieszkańców.

 

p. M. Szczypska – poinformowała o nowych zasadach funkcjonowanie świetlic.

 

p. P. Kowal – poinformował o nowych tablicach informacyjnych, które będą ustawione w maju oraz o zmianie przewoźnika wożącego dzieci do szkół.

 

p. K. Babiarczyk – poinformował o usprawnieniu systemu wydawania pozwoleń na budowę.

 

p. H. Kosielski – poinformował, że nieobecna na zebraniu radna B. Walter upoważniła go do zapoznania chętnych z pismami urzędowymi.

Podziękował za wsparcie finansowe dla OSP i przedstawił sprawozdanie z działalności OSP.

 

Z możliwości wglądu do pism skorzystali J. Witczak i P. Pyrek.

 

p. J. Górzkowski – usprawiedliwił nieobecną radną B. Walter.

 

Następnie zebrani udzielili jednomyślnie skwitowania sołtysowi i radzie sołeckiej.

W zebraniu uczestniczyło 31 osób

 

Protokół sporządziła                                                                         Sołtys

  /-/Edyta Kosielski                                                                       Papowa Tor.

                                                                                              /-/ Janusz Górzkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (16 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=