SOŁECTWO PAPOWO TORUŃSKIE
  Protokół z zebrania wiejskiego-10.09.2012
 
               

Protokół

z zebrania wiejskiego w Papowie Toruńskim

z 10 września 2012 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 19.15 w świetlicy w Papowie Tor.

W zebraniu uczestniczyło 19 mieszkańców wg załączonej listy obecności.

 1. Otwarcie zebrania:

  p.
  Janusz Górzkowski – sołtys Papowa Toruńskiego – otworzył zebranie.

 1. Powitanie gości.

  p. J. Górzkowski – powitał zgromadzonych gości – p. Piotra Kowala – Wójta Gminy Łysomice.
 1. Wybór protokolanta:

  p. J. Górzkowski – zaproponował na protokolanta p. Piotra Pyrka – przewodniczącego Rady Sołeckiej.

Kandydatura została jednogłośnie przyjęta.

p. J. Górzkowski – poinformował, że wobec braku wymaganego quorum ogłasza zgodnie z zapisami statutu 0, 5 h przerwy, a po tym czasie bez względu na frekwencję zostanie przeprowadzone zebranie.

Zaproponował realizację w trakcie przerwy punktu: „Wnioski i zapytania”.

6. Wnioski i zapytania.

p. R. Bartoszyński – zapytał, czy gmina złoży wnioski na tzw. schetynówki ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że tak. Będzie to ul. Kościelna.. Jezdnia ma mieć 5 m szerokości, będzie to ulica bez oświetlenia i chodnika. Chodzi o wykazanie, że to ma być łącznik między drogą 552 a DK 91. Pierwotnie wykazywano, że ma to być odciążenie drogi 552. Innych pieniędzy nie ma na drogi. Wcześniej w ramach dofinansowania realizowano ul. Agrestową i ul. Leśną. Do podziału jest 60 mln zł. Połowa przypada na powiaty i na gminy. Gmina Łysomice była 17 na liście. Wobec wycofania się innych samorządów z inwestycji zgłoszenie znalazło się na liście jako inwestycja dofinansowana. W ramach dofinansowania zostanie zrealizowana ul. Leśna II etap. Z projektu na realizację inwestycji drogowych nie było ul. Kościelnej. Była w Kamionkach modernizowana droga gruntowa do Turzna i droga w kierunku Gronówka. Będzie poszukiwany partner, bo to daje dodatkowo 9 pkt na liście.

p. S. Szczygielski – zapytał, czemu tiry rozjeżdżają drogę w Papowie ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że na autostradzie trzeba płacić i ludzie uciekają na bezpłatne drogi. Ma być węzeł w Turznie, który przejmie ruch. Natężenie ruchu wzrośnie, bo będzie wjazd w Gronowie. Powodem ruchu jest cały transport na kołach, a nie kolei. Jeśli będzie wzrastać opłata, to będzie jeszcze większy ruch. Podstawą jest obwodnica, która przerzuci ruch na DK 91.

p. A. Zwoliński – zapytał, czy wiadomo, dlaczego wstawiono znak odwołujący 40 km/h przed stawem w kierunku Grębocina ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że były prowadzone wielokrotnie rozmowy. Na kierowców nie ma wpływu. Jeśli ludzie będą jeździć wg przepisów, to nie będzie wypadków.

p. P. Pyrek – dodał, że w odległości ok. 100 m od tego znaku znajduje się przejście dla pieszych, z którego korzystają także dzieci przyjeżdżające ze szkoły. Odwołanie ograniczenia prędkości zwiększa niebezpieczeństwo poprzez rozwijanie dużych prędkości.

p. W. Szymański – zapytał o próg zwalniający w Koniczynce ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że nie jest zwolennikiem progów, gdy kładzie się nowe nawierzchnie asfaltowe. Samochody rozwijają duże prędkości i gdy będzie próg, to będą przeciwnicy i zwolennicy.

p. W. Szymański – wskazał, że na ulicach w Łysomicach są progi.

p. P. Kowal – odpowiedział, że to są drogi osiedlowe. Jeżdżą tam mieszkańcy gminy. Ze statystyk wynika, że są karani miejscowi.

p. B. Walter – zaznaczyła, że mieszkańcy proszą o próg przy działkach i o uregulowanie skrzyżowania w Koniczynce.

p. J. Górzkowski – zgodził się z Wójtem i zaproponował znaki ograniczające prędkości do 20-30 km/h.

Zapytał o udrożnienie ul. Spółdzielczej do Torunia, co byłoby dobrym rozwiązaniem.

p. M. Koszytkowski – poinformował, że zgłosił sprawę zasypywania przejazdu koło śmietnika do Nowości.

p. J. Górzkowski – przytoczył pismo z odpowiedzią od zastępcy PMT w sprawie przejazdu do Torunia przez las.

p. A. Zwoliński – zapytał, gdzie mają jeździć rowerzyści po tej drodze ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że trzeba zejść z roweru. Toruń nie ma pieniędzy. Lasy Państwowe budują drogę pożarową, która wychodzi na ul. Morwową. To jest teren Lasów i w części Torunia. Zaplanowano inne rozwiązanie. Trasa mostowa ma wyjść między cmentarzem a torowiskiem. Następnie ma być droga do węzła Turzno.

p. J. Górzkowski – stwierdził, że miasto zagrało na nosie, bo nikomu nie przeszkadzała droga. Tam jest przejazd.

p. P. Kowal – dodał, że przejazd jest na ul. Kociewskiej. Dyskusja z miastem trwa. Lasy są skłonne sprzedać teren. Nic nie da się zrobić, jeśli miasto nie wskaże przebiegu drogi.

Po upływie 0,5 h, zgodnie ze statutem, nastąpiło ponowne otwarcie zebrania bez względu na liczbę obecnych na sali osób.

p. J. Górzkowski – przypomniał o zebraniu z 28.03 br.

p. P. Kowal – poinformował o obwieszczeniu policji na stronie www oraz zabezpieczaniu mienia.

4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z dotychczasowej działalności.

p. J. Górzkowski – przypomniał o:

 • Ogrodzeniu placu zabaw w Koniczynce,

 • Ogrodzeniu stawu na ul. Osiedlowej,

 • Konieczności ustawienia 2 bram przy świetlicy,

 • Planach w przyszłym roku wyrównania ziemią terenu przy stawie na ul. Osiedlowej,

 • Ustaleniu z Radą Sołecką konieczności konserwacji słupków ogrodzeniowych,

p. P. Pyrek – przedstawiła sprawozdanie finansowe świetlicy za czas 04-08. 2012 r.

p. A. Zwoliński – zapytał o aktualny cennik wynajęcia sali?

p. A. Majewska – poinformowała, że wpłaty na rzecz świetlicy są dobrowolne zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 2 sołectwa. Beneficjentem tych środków jest Rada Sołecka (§ 30 ust. 2 pkt 3) i są one przeznaczane na systematyczne wzbogacanie lub uzupełnianie wyposażenia.

5. Podział środków z funduszu sołeckiego na 2013 r.

p. J. Górzkowski – podał wysokość środków (33 326,41 zł wg pisma z Urzędu Gminy Łysomice z 28.08.2012 r. znak RF.FK.VII. 3142.7.2012) oraz propozycję podziału.

 1. Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla jednostki OSP Papowa Tor. –

5 000 zł,

 1. Rolety materiałowe wewnętrzne na okna do świetlicy wiejskiej w Papowie Tor. 12 szt. – 2000 zł,

 2. Wyposażenie placu zabaw na ul. Osiedlowej w Papowie Tor. – 3 000 zł,

 3. Materiały (słupki, siatka ogrodzeniowa) na ogrodzenie stawu wraz z montażem na ul. Lipowej w Papowie Tor. 130 mb – 10 000 zł,

 4. Brama ogrodzeniowa przy świetlicy wiejskiej w Papowie Tor. – 2 000 zł,

 5. Ławka na plac zabaw w Koniczynce – 426, 41 zł,

 6. Materiały malarskie (pędzle, rozpuszczalniki, farby) na odnowienie przystanku w Koniczynce – 400 zł,

 7. Montaż klimatyzacji w świetlicy w Papowie Tor. – 4500 zł,

 8. Szafa chłodnicza do świetlicy w Papowie Tor. – 6 000 zł,

Poinformował o możliwości zakupu używanych klimatyzatorów o mocy 6.5 KW (2 szt.). Poprosił o ocenę propozycji.

Pytania:

p. A. Zwoliński – zapytał, czy jest potrzebna klimatyzacja do świetlicy ?

p. J. Górzkowski – odpowiedział, że to podnosi standard, a koszt 1,4 tys. zł nie jest duży.

p. B. Walter – zapytała, czy jest do tego odpowiednia instalacja elektryczna ?

p. J. Górzkowski – odpowiedział, że jest 16 Kw.

p. A. Zwoliński – zapytał, gdzie są w tym podziale pieniądze na drogi ?

p. J. Górzkowski – odpowiedział, że to nie może być na inwestycje gminne.

p. P. Kowal – poinformował, że taki podział nie zostanie przyjęty, bo to nie są zadania własne gminy. RIO może zakwestionować zapisy. Przedstawione zapisy mogą być nie doszacowane i następnie trzeba będzie dokładać z budżetu gminy, który nie ma pieniędzy. Propozycja zakupów na plac zabaw na 3 tys. zł jest zbyt mała, bowiem plac zabaw kosztuje ok. 15 tys. zł. Nie można dokonać zakupu szafy chłodniczej, bo trudno udowodnić, że to jest zadanie własne gminy. Sala w Papowie nie jest salą weselną.

p. P. Pyrek – zapytał, ile Wójt w ciągu 4 letniego urzędowania musiał dołożyć do „niedoszacowanych” propozycji Papowa Tor. ?

p. R. Bartoszyński – zapytał, czy jest jeszcze zapis, że musi być 50% obligatoryjnie przekazane na drogi z funduszu sołeckiego ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że nie można tego narzucić.

p. A. Zwoliński – zapytał, czy kiedyś coś „niedoszacowano” ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że chodzi o dopięcie budżetu. Przyznał, że nie ma aktualnych danych na ten temat. Chodzi o problem w skali 14 sołectw i koszty ok. 500 tys. zł, a nie samego Papowa.

p. P. Pyrek – poinformował, że jedynym tzw. „niedoszacowanym” zapisem mógł być zakup alarmu. Zebranie wiejskie zarezerwowało 4 tys. zł na ten zakup na 2012 r. a gmina dołożyła 8 tys. zł. W momencie uchwalania tego zakupu Wójt jednak wyraźnie zapewnił, że świadomie dołoży brakującą kwotę.

p. J. Górzkowski – zapytał, dlaczego to kosztowało 12 tys. zł ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że tyle kosztują czujki i kamery.

p. H. Kosielski – dodał, że są 4 kamery po 1,7 tys. zł i jest system nagrywania. Wyjaśnił zasadę działania defibrylatora oraz posiadaniu w straży 12 ratowników z pomocy przedmedycznej. Przypomniał, że dofinansowanie do hełmów z MSWiA było na kwotę 2 tys. zł.

Głosowanie wniosku – dofinansowanie zakupu defibrylatora dla jednostki OSP Papowa Tor.: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

p. M. Koszytkowski – poinformował o wnioskach z Koniczynki dotyczących placu zabaw.

p. Jerzy Górzkowski – zaproponował odmulenie stawu na ul. Lipowej.

p. J. Górzkowski – wyjaśnił, że chodzi tylko o ogrodzenie i wyrównanie skarpy dla kosiarki i randapowania.

p. S. Szczygielski – poinformował, że właściciel stawu po p. Bucoń zapłacił do ochrony środowiska, żeby można zasypać staw. Stwierdził, że staw na ul. Osiedlowej też był zasypywany.

p. P. Pyrek – odpowiedział, że nad staw na ul. Osiedlową były przywożone gruzy.

p. J. Górzkowski – dodał, że przywieziono ziemię i piach, żeby wyrównać teren.

p. S. Szczygielski – poinformował, że tiry jechały i zasypywały staw. To było zasypane za kadencji obecnego sołtysa. Zapowiedział, że poinformuje odpowiednie organy o tym fakcie.

p. J. Górzkowski – poprosił o nie wprowadzanie ludzi w błąd. Jeśli tak jest, to poprosił o nadanie biegu sprawie.

Głosowanie wniosku – rolety materiałowe wewnętrzne na okna do świetlicy wiejskiej w Papowie Tor. 12 szt.: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

p. A. Zwoliński – stwierdził, że nie ma nic na materiały na drogi.

Głosowanie wniosku – zakup materiału na naprawę i wyrównywanie dróg w sołectwie : 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Głosowanie wniosku – wyposażenie placu zabaw na ul. Osiedlowej w Papowie Tor.: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

p. M. Koszytkowski – podał, że plac zabaw kosztuje 4 tys. zł.

p. P. Kowal – odpowiedział, że zamek kosztuje ok. 30 tys. zł.

p. P. Pyrek – wyjaśnił, że chodzi o zakup tylko 2-3 niewielkich elementów, dzięki którym dzieci nie będą już musiały spędzać wolnego czasu na ulicy. Nie ma mowy o zakupie pełnego wyposażenia placu.

Głosowanie wniosku – materiały (słupki, siatka ogrodzeniowa) na ogrodzenie stawu wraz z montażem na ul. Lipowej w Papowie Tor. 130 mb: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Głosowanie wniosku – dokończenie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Papowie Tor.: 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Głosowanie wniosku – materiały malarskie (pędzle, rozpuszczalniki, farby) na odnowienie przystanku w Koniczynce : 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

p. M. Koszytkowski – zapytał, czy można postawić w innym miejscu tablicę informacyjną niż obecnie ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że będzie część nowych tablic w br., a w następnym roku kolejne.

p. A. Zwoliński – wskazał, że kiedyś gmina zrobiła takie tablice, że nie można było nic przypiąć.

p. M. Koszytkowski – poprosił o tablice na krzyżówkach lub przy skrzynakach pocztowych w Koniczynce.

p. J. Górzkowski – odpowiedział, że tablica zostanie przekazana i ustawiona wg potrzeb.

p. B. Walter – zaproponowała na tablicy mapę z nazwami ulic w sołectwie.

p. P. Kowal – odpowiedział, że będzie schemat sołectwa.

Głosowanie wniosku – montaż klimatyzacji w świetlicy w Papowie Tor.19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

p. J. Górzkowski – odczytał przyjęty podział funduszu sołeckiego na 2013 r. w sołectwie Papowo Tor.

6. Wnioski i zapytania.

p. A. Zwoliński – zapytał, dlaczego w zimę nie ma na bocznych drogą odśnieżarek ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że jest zatrudnionych 7-9 ekip. Czyszczone są tylko drogi gminne. Są problemy z wjazdami. Podczas opadów nie można czyścić do pełnej szerokości drogi.

p. J. Górzkowski – dodał, że gmina w ubr. była dobrze odśnieżona.

p. P. Kowal – powiedział, że pracownik jedzie z firmą i pokazuje drogi. Można przystąpić do przetargu, jeśli ktoś ma odpowiedni sprzęt.

p. J. Górzkowski – powiedział, że nikt z brygady sprzątającej nie pytał sołtysa, co ma być robione.

p. P. Kowal – poprosił o zgłaszanie tego do kierownika. Sołtys musi uzgodnić z nim zakres prac. Obecnie brygada pomaga wodociągom przy kanalizacji. Będzie odkrzaczenie ul. Kościelnej. Ekipa będzie działała wg próśb i precyzyjnie określi prace.

p. M. Walter – zapytała o wywożenie śmieci po nowym roku ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że nowa ustawa śmieciowa została wprowadzona pod presją miast, bo były problemy z właścicielami posesji. Trzeba ustalić stawkę dla wszystkich zależnie od wielkości działki. W 70% gmina stawka jest 17,80 zł i wywożenie 1x/miesiąc. System będzie drogi. Stawka może być od mieszkańca, zużycia wody lub wielkości działki. Jeśli 50% śmieci nie będzie segregowane, to nie będzie kary.

p. P. Pyrek – zapytał, czy będzie kilka pojemników na działce ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że trzeba będzie zorganizować miejsce do segregacji, będzie segregacja workowa.

p. P. Pyrek – zapytał, czy przeprowadzona akacja edukacyjna ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że gmina będzie organizować wywóz, a właściciel będzie płacił.

p. P. Pyrek – zapytał, co ze śmieciami przemysłowymi ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że chodzi tylko o śmieci komunalne, a nie utylizację przemysłową. Problem jest z odpadami biodegradowalnymi np. trawa. Będzie kampania informacyjna, wywóz będzie 2x/miesiąc. Był pilotaż w gminach i trudno było zmieścić się w koszcie 10 zł/mieszkaniec/tydzień. Prawdopodobnie będzie system od wielkości działki – nieruchomości. Oddanie do użytku budynku można sprawdzić przez izbę skarbową lub nadzór budowlany, bo są przypadki zamieszkiwania bez odbioru budynku. Jeśli będzie nieoddany obiekt, to będzie kara 10 tys. zł. Już zgłaszają się firmy do przetargu. Gmina ma dobre doświadczenie z MPO Toruń i Chełmża. Z badań wynika, że osoba produkuje ok. 30 l śmieci/tydzień. Nowy system grozi podwyżkami.

p. S. Szczygielski – zapytał, czy firma będzie odbierała posegregowane odpady ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że dla segregujących będą zniżki.

p. A. Zwoliński – zapytał, o boisko przy szkole ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że pieniądze zostały zabrane na ul. Leśną II etap.

p. H. Kosielski – zapytał, czy jest możliwość zamiany działki przy szkole na działkę p. Mucha przy świetlicy ?

p. P. Kowal – odpowiedział, że jest przeciwny, bo tam ma być rozbudowywane przedszkole. Nie można sprzedawać gruntu, a potem go odkupywać. Można próbować negocjacji, bo ceny nieruchomości spadły.

p. H. Kosielski – poprosił o przekazanie informacji na temat herbu.

p. P. Kowal – poinformował, że został przyjęty herb. Prowadził sprawę prof. Mikulski. Herb został opracowany na bazie herbu rodziny Donimirskich, gdzie był jeleń. Barwa jelenia została określona przez heraldyków. Jest jeleń, bo siedziba gminy jest w Łysomicach. Donimirscy maja zasługi, bo jeden był prezesem izby rolniczej, a inny zginą na Barbarce. Drugi element to herb Gajewskich z Turzna. Proponowano 2 księżyce, ale to wymieniono. Komisja zaproponowała herb komturstwa toruńskiego, gdzie m. in. Papowo było w nim. Są 2 gwiazdy, co wpisuje się w Piwnice. Tło jest zielone, bo obszar rolniczy. Były trudności z herbem, bo historycznie wsie należały do komturstwa lub Torunia. Rody przebywały krótko. Były próby z kościołami, ale to było różnie odbierane.

7. Zakończenie zebrania:

Zebranie zakończyło się o godz. 22.15.

Protokół sporządził             Sołtys Papowa Toruńskiego

    Piotr Pyrek                             Janusz Górzkowski

                             
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (9 wejścia) DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ODWIEDZINY  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=